• Η παροχή ηθικής και οικονομικής αρωγής με τη θεσμοθέτηση και χορήγηση υποτροφιών ή άλλων ενισχύσεων σε νέους με ιδιαίτερες επιδόσεις (λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής κατάστασης αυτών) οι οποίοι επιθυμούν να υπηρετήσουν την Ελληνική Ναυτιλία και την Ελληνική Ναυτιλιακή επιχείρηση ή που έχουν αξιόλογες επιδόσεις στις Επιστήμες, τα Γράμματα και τις Τέχνες.
  • Η παροχή ηθικής και οικονομικής στήριξης στα πλαίσια της κοινωνικής φροντίδας σε πάσχοντες, αναξιοπαθούντες και παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες.
  • Η οικονομική ενίσχυση άλλων κοινωφελών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται κοινωνικά και πολιτιστικά.
  • Η θεσμοθέτηση βραβείων για Έλληνες και αλλοδαπούς που διαπρέπουν στα Γράμματα, τις Τέχνες, τον Πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη εν γένει.
  • Η ανάληψη και υποστήριξη πρωτοβουλιών για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου ιδρυμάτων της ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού, την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των εκπαιδευτηρίων, ώστε η λειτουργία των ιδρυμάτων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εμπορικής Ναυτιλίας και των σύγχρονων πλοίων.
  • Η παντός είδους συνεργασία με αντίστοιχα Ιδρύματα, με πανεπιστήμια ή άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με στόχο την επίτευξη των παραπάνω κοινωφελών σκοπών.