Το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης

Tο Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 (Αρ. Φυλ. 264, 8/2/2013). Πρόκειται για κοινωφελές Ίδρυμα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 

Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και Ναυτιλίας.

Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και διέπεται από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης (ΦΕΚ) και τις αποφάσεις των συνεδριάσεων του Διοκητικού Συμβουλίου. H έδρα του Ιδρύματος βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής.

Σκοποί του Ιδρύματος

Η παροχή ηθικής και οικονομικής αρωγής με τη θεσμοθέτηση και χορήγηση υποτροφιών ή άλλων ενισχύσεων σε νέους με ιδιαίτερες επιδόσεις (λαμβανομένης υπόψιν και της οικονομικής κατάστασης αυτών) οι οποίοι επιθυμούν να υπηρετήσουν την Ελληνική Ναυτιλία και την Ελληνική Ναυτιλιακή επιχείρηση ή που έχουν αξιόλογες επιδόσεις στις Επιστήμες, τα Γράμματα και τις Τέχνες.

Η παροχή ηθικής και οικονομικής στήριξης στα πλαίσια της κοινωνικής φροντίδας σε πάσχοντες, αναξιοπαθούντες και παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες.

Η οικονομική ενίσχυση άλλων κοινωφελών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται κοινωνικά και πολιτιστικά.

Η θεσμοθέτηση βραβείων για Έλληνες και αλλοδαπούς που διαπρέπουν στα Γράμματα, τις Τέχνες, τον Πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη εν γένει.

Η ανάληψη και υποστήριξη πρωτοβουλιών για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου ιδρυμάτων της ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού, την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των εκπαιδευτηρίων, ώστε η λειτουργία των ιδρυμάτων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εμπορικής Ναυτιλίας και των σύγχρονων πλοίων.

Η παντός είδους συνεργασία με αντίστοιχα Ιδρύματα, με πανεπιστήμια ή άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με στόχο την επίτευξη των παραπάνω κοινωφελών σκοπών.